මෙහෙයුම් පද්ධතිය හා යෙදුම් මෘදුකාංග එකතුව

Tuesday, July 26, 2016

ඉසුරු ලිනක්ස් භාගත කර ගැනීම

ඉසුරු ලිනක්ස් භාගත කර ගැනීම

නවතම සංස්කරණය වන ඉසුරු ලිනක්ස් 16.04 සඳහා මතු දැක්වෙන අවම පද්ධති අවශ්‍යතා නිර්දේශ කර ඇත.

Architecture: IA-32, AMD64
Processor: 2 GHz Dual Core processor
RAM: 2 GB
Hard Disk Space: 25 GB (30 GB නිර්දේශකරනවා)
Resolution: 1024 X 768
භාගත කර ගැනීමට මෙම සබැඳිය වෙත යන්න.....

No comments:

Post a Comment